Lokalplanforslag nr. 3.8

for et boligområde ved Sorøvej Ugerløse Syd

 

 

 

 

..\..\..\02152\X-foto\Forside lokalplan.bmp

 
 


Tølløse Kommune oktober 2004 

 

Kortbilag område 1+2.bmp

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indhold


Redegørelsen

Baggrund og formål

Områdets beliggenhed
Eksisterende forhold

Lokalplanens indhold

Grundejerforening

Forhold til anden planlægning

Forsyningsplanlægning

Tilladelse fra andre myndigheder

Lokalplanens retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens formål

Område og zonestatus

Områdets anvendelse

Udstykning

Vej- sti og parkering

Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsens ydre fremtræden

Ubebyggede arealer

Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse
Tilladelse fra myndigheder

Grundejerforening

Vedtagelsespåtegning

 

Kortbilag nr. 1 Matrikelkort

Kortbilag nr. 2 Vedtægtsplan
Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Boligområder i Ugerløse Syd.

Lokalplan nr. 3.8

 

Baggrund og formål

Tølløse Kommune har besluttet at skabe grundlag for boligudbygning i området ved Sorøvej med mulighed for at bygge henholdsvis parcelhuse og tæt/lav bebyggelse.

Områdets beliggenhed

Området er beliggende syd for Ugerløse ved idrætsanlægget og frilufts-badet. Mod syd vil parcelhusområdet danne overgangen til det åbne land, og mod nord vil området grænse op til de offentlige institutioner, skolen, idrætsanlægget og friluftsbadet.

 

Eksisterende forhold

Området anvendes i dag til landbrugsformål og er omfattet af lokalplan 3.7, der ophæves med vedtagelsen af denne plan .

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger 2 områder til boligbebyggelse. Område 1 med ca. 13 parcelhusgrunde, hvor grundstørrelsen vil ligge omkring 700 - 800 m² og 3 dobbelthuse. Område 2 til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for ca. 20 boliger. Alternativt kan dette område anvendes til parcelhuse. Område 3 udlægges til ”område med overnatningsvirksomhed med serveringsmulig-heder” eller boligformål.

 

Trafikadgang til lokalplanområdet skal ske ad en ny vejadgang fra hovedlandevejen mod Sorø syd for nuværende bygrænse.

 

Lokalplanens parcelhusområde, som er beliggende vest for den nye adgangsvej, vil blive vejbetjent af en boligvej, der afsluttes med en vendeplads. Der skal udlægges parkeringsareal til 2 personbiler på hver parcel. Gæsteparkering herudover vil kunne ske på rabatterne på lege- og opholdsarealet. Den tæt-lave bebyggelse, som placeres nordøst for adgangsvejen, vejbetjenes ligeledes fra den nye adgangsvej. Parkerings-arealer anlægges som samlede parkeringspladser.

Der vil blive etableret stiadgang mellem lokalplanområdet og arealet ved svømmehallen.

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens udformning.

Parcelhusene kan opføres i 1-1½ etage og skal etableres på det naturlige terræn, med max. +/- 50 cm terrænregulering. Tæt-lav bebyggelse kan opføres i 1 - 1½ etage.

 

Grundejerforening

Der skal dannes en grundejerforening for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af private fællesveje, parkerings- og stianlæg inkl. rabatter samt de fælles friarealer.

 

Forhold til anden planlægning

Kommuneplan tillæg nr. 02  der giver mulighed for udstykning til boligområde.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Regionalplanforslag for Vestsjællands Amt 2001 - 2012:
Området er omfattet af et udpeget beskyttelsesområde omkring kirker, og det skal derfor sikres, at ny bebyggelse ikke påvirker kirkens betydning for de landskabelige omgivelser.

Støj fra hovedlandevej 145 må ikke overstige 55dB(A).
Kan støjen ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal der tages særlige støjbeskyttelseshensyn ved bebyggelsens udformning. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984, Trafikstøj i boligområder.

Den nye bebyggelse skønnes ikke at påvirke Ugerløse kirkes betydning for landskabsoplevelsen.

Forsyningsplanlægning

Lokalplanområdet er udlagt til kollektiv varmeforsyning med naturgas. Elforsyning og vandforsyning vil ske ved henholdsvis NVE og Ugerløse Vandforsyning. Området tilsluttes det offentlige kloaksystem.

Tilladelse fra andre myndigheder

Lokalplanens realisering forudsætter, at Jordbrugskommissionen meddeler tilladelse til ophævelse af landbrugspligten for lokalplanens område.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven §18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som

hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

 

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.

 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år efter offentliggørelsen af forslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Boligområder i Ugerløse Syd

Lokalplan nr. 3.8

Bestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 763 af 11.09.02, fastsættes følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område i Tølløse Kommune.

 

§ 1. Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål:

at  give mulighed for etablering af 2 boligområder, et vestligt med parcelhuse og et østlig med tæt-lav boligbebyggelse.

at sikre at område 3 udlægges til område med overnatningsvirksomhed med serveringsmulighed / alternativt boligformål.

at sikre områdets vej- og stibetjening.

at sikre landskabelige kvaliteter i området.

§ 2. Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter del af matr. nr. 38a Ugerløse, samt alle parceller, der efter lokalplanens endelige vedlagelse udstykkes fra det nævnte område.

 

2.2  Området er byzone.

 

2.3 Området opdeles i delområderne 1, 2 og 3, som vist på kortbilag 2.

§ 3. Områdets anvendelse

3.1  Delområde 1 skal anvendes til boligformål og bebyggelsen kun bestå af fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse og der må på hver ejendom kun opføres eller indrettes én bolig.

 

3.2  Delområde 2 skal anvendes til boligformål og bebyggelsen bestå af tæt-lav bebyggelse (række-kæde-dobbelthuse og lignende) samt fælleshus for bebyggelsen. Herudover kan der etableres areal til papir- og flaskecontainere. Området kan alternativt anvendes til fritliggende parcelhuse og dobbelthuse.

3.3  Delområde 3 kan anvendes til ”overnatningsvirksomhed med serveringsformål” eller til boligformål.

§ 4. Udstykning

4.1 I delområde 1 må udstykning kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Der kan således udstykkes op til 16 grunde til enfamiliehuse. Ingen parcel må udstykkes mindre end 700 m2, eksklusive andele i fællesarealer. Dobbelthuse kan udstykkes med et mindre grundareal.

 

4.2  I delområde 2 må ingen boligparcel udstykkes mindre end 100 m2, eksklusive andele i fællesarealer.

§ 5. Vej, sti og parkering

5.1     Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en omtrentlig beliggenhed som vist på kortbilag 2.

 

5.1.1 Vejen A-B i en bredde af 10,00 m (kørebane ca. 5,00 m, gangsti på ca. 2,00 m, rabatter ca. 3,00 m).

 

5.2     Interne vej- , sti- og parkeringsanlæg i delområde 2 skal anlægges efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for delområdet. Planen skal indeholde udlægning af stiareal mod nord til området ved svømmehallen. Det interne vejanlæg kan helt eller delvist udformes som lege-opholdsområde.

 

5.3     Der må ikke etableres direkte adgang til de enkelte parceller eller boliger fra hovedlandevejen (til Sorø).

 

5.4     I delområde 1 skal der på hver parcel anlægges parkeringsareal til 2 personbiler.

 

5.5     I delområde 2 skal der anlægges parkeringsareal svarende til mindst 1½ personbil pr. boligenhed.

5.6     I delområde 3 udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 2.

 

§ 6. Bebyggelsens omfang og placering

6.1     For delområde 1 gælder følgende:

 

6.1.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom.

 

6.1.2 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage.

 

6.1.3 Facadehøjden, målt til skæring mellem facadens og tagfladens yderside, må ikke overstige 3,5 m, og bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. Højderne måles over den fastsatte niveauplan.

 

6.1.4 På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 25° og 45°.

 

6.1.5  Al bebyggelse skal placeres mindst 4,0 m fra skel mod veje.

 

6.2     For delområde 2 gælder følgende:

 

6.2.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for delområdet som helhed.

 

6.2.2 Bebyggelsen må variere fra 1 til 1½ etage.

 

6.2.3 Facadehøjden, målt til skæring mellem facadens og tagfladens yderside, må ikke overstige 3,5 m, og bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. Højderne måles over niveauplan, der fastsættet af Kommunalbestyrelsen.

 

6.2.4 Tagfladers vinkel med det vandrette plan skal være mellem 30° og 45°.

6.3     For delområde 3 gælder følgende:

6.3.1   Bebyggelsesprocenten for område 3 må ikke overstige 25.

6.3.2   Bebyggelse skal være i 1½ etage.

 

6.3.3   Tagfladers vinkel med det vandrette plan skal være 450.

 

§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1     Facader skal udføres i blank, pudset eller vandskuret murværk. herudover åbnes der for etablering af træhusbebyggelse efter dansk byggeskik.
 

7.2     Tagflader skal dækkes med tegl, betontagsten eller eternitbeklæd-ning. Dog kan der til garager, carporte og udhuse anvendes andre materialer.
 

7.3     Placering af solfangeranlæg på eller ved bygninger og andre tekniske anlæg må kun ske efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

7.4     Udendørs antenner er ikke tilladt. Parabolantenner kan opsættes på gavle og skal placeres under kiphøjde.

 

§ 8. Ubebyggede arealer

8.1     Veje, stier, parkerings- og friarealer skal anlægges, i princippet som vist på kortbilag 2 og 3.

 

8.2     Belysning af færdselsarealer og fælles friarealer må kun udføres som parkbelysning.

 

8.2.1 Lastbiler, campingvogne og uindregistrerede køretøjer samt større

          både må ikke opbevares inden for lokalplanområdet.

 

8.3      Fælles for delområde 1 og 2 gælder desuden:

 

8.4.1 Hegn i naboskel og langs skel mod veje, stier og friarealer må kun etableres som levende hegn, der kan suppleres af trådhegn placeret i eller bag beplantningen.

 

8.4.2 Langs skel mod de interne veje og mod udstykningens indre friarealer skal parcellerne hegnes med levende hegn.

          Det levende hegn skal holdes på egen grund  og plantes i en afstand af 30 cm fra skel.

          Det levende hegn må ikke klippes ned til en lavere højde end et eventuelt supplerende trådhegn.

 

8.4.3 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

 

8.4.4 Mindst 10% af området skal anvendes til større samlet friareal fælles for området.

 

§ 9. Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse

9.1     Ny bebyggelse må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse tages i brug:

 

9.1.1 - før der er etableret parkeringspladser for den pågældende ejendom.

 

9.1.2 - før delområdets færdsels- og friarealer er anlagt.

 

9.1.3 - før hegning er etableret for den pågældende ejendom, eller der er
 skabt sikkerhed for at hegningen vil blive etableret.

 

9.2.    Opstilling af containere forudsætter etablering af effektiv afskærmning samt beplantning.

 

 

 

§ 10        Tilladelse fra myndigheder

10.1   Udstykning forudsætter Jordbrugskommissionens godkendelse af landbrugspligtens ophævelse.

 

10.2. Byggelinie langs Amtsveje, er 20 m, hvortil der tillægges 1,5 x højdeforskellen + 1 m. Nye vejtilslutninger skal godkendes før etableringen i henhold til § 70 i lov om offentlige veje.

§ 11 Grundejerforeninger

11.1  Fælles for delområderne skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige matrikelejere.

 

11.2   Foreningen skal oprettes når Kommunalbestyrelsen forlanger det.

 

11.3   Grundejerforeningen skal efter krav fra Kommunalbestyrelsen optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

 

11.4   Grundejerforeningen skal efter krav fra Kommunalbestyrelsen sammenslutte sig med en eller flere grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

 

11.5   Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, private fællesveje og stier samt fælles parkeringspladser.

 

11.6   Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

 

11.7   Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

 

11.8   Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg,  der er beliggende inden for delområdene.

 

11.9   Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Vedtagelsespåtegning

 

Endeligt vedtaget  af Tølløse Kommunalbestyrelse.

Tølløse, den                      2004

 

 

 

Poul Erik Jensen                                       Lisbeth Moltzen

Borgmester                                               Kommunaldirektør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt kortbilag 1A februar 04.bmp

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nyt kortbilag 2 februar 04.bmp

 

illustrationsplan.jpg